Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o..  Podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.
Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné. Objednáním zboží souhlasíte s těmito Podmínkami. Objednání zboží prostřednictvím e-shopu se považuje za závazné. Tyto Podmínky neupravují vztahy mezi prodávajícím a dalším obchodním subjektem (např. obchodem).
V e-shopu může nakupovat pouze osoba, která dovršila věku 18-ti let, souhlasí s reklamačním řádem a obchodními podmínkami FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o.
Při výběru dětského zboží je důležité zvážit druh a účel ke kterému dětské zboží kupujete. Vzhledem k tomu, že se jedná o dětské zboží a děti rychle rostou, mějte tuto informaci stále na mysli. Dodržujte zásady a ošetřujte zboží vhodným způsobem s přihlédnutím na materiál a funkčnost produktu.
Je třeba si uvědomit, že při neodborné manipulaci, nedodržování zásad při zacházení a užívání výrobků, nebo používání výrobku k jinému účelu než je určeno nemusí být reklamce uznána jako oprávněná. Právo na reklamaci, ale není nijak dotčeno.
Pokud budete chtít zboží doručit do zahraničí, nebo bude kupující objednávat ze zahraničí, bude zásilka odeslána místně příslušným obchodním zastoupením FREDS SWIM ACADEMY. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek (budou připočteny veškerá cla a poplatky).
Před nákupem není nutné provést registraci, pouze je nutné vyplnit formulář, kde po vás budeme žádat jen informace důležité pro doručení objednaného zboží. Osobní data, která uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, účel ověření objednávky a doručení zboží.
Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodů. Pokud se rozhodne odstoupit od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě je nutné dodržet zákonem stanovené podmínky s přihlédnutím na podmínky uvedené v reklamačním řádu FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o.
Na veškeré prodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
Pokud je zboží na skladě, odesíláme jej na dobírku obratem, při platbě předem po připsání platby na účet FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. V případě, že zboží není skladem, budete informováni o termínu jeho dodání

Způsoby doručení:
Po ČR při objednávce nad 2500Kč 0,-Kč
Platba převodem, přepravce PPL 99,-Kč
Dobírkou, přepravce PPL 99,-Kč

Storno objednávky a odstoupení od kupní smlouvy je možné za určitých podmínek.
storno do 12 hod od odeslání objednávky: zákazník provede storno buď e mailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle. Následně bude zaslána zpráva o úspěšném stornování objednávky. Pokud již byla částka uhrazena peníze mu budou vráceny buď převodem, nebo poštovní poukázkou. V tomto případě nebude účtován žádný storno poplatek.
storno z důvodu nedodržení dodací lhůty: v případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a chyba bude na straně FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. má zákazník právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a peníze mu budou vráceny v plné výši.
storno po 12 hod od odeslání objednávky: pokud zákazník požádá o storno objednávky po uplynutí 12 hod. od potvrzení objednávky bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 300,- Kč. Tato pokuta bude požadována výhradně na objednávajícím a případně vymáhán dle platných zákonů České republiky.
nepřevzetí zásilky, bezdůvodné storno: v případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč a náklady na poštovné  a balné. Náklady na poštovné a balné jsou vždy závislé na velikosti a váze zásilky, kde výši doložíme dokladem od společnosti zajišťující doručování zásilek. Tyto smluvní pokuty budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.
Zákazník je povinen překontrolovat doručenou zásilku, zda nenese zjevné známky poškození. Zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné IHNED oznámit FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o a poznamenat do přepravního listu PPL.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, případné slevy a akce se neslučují.
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že objednávku učinil ze své vlastní vůle, že zde nebyly nenápadně nevýhodné podmínky ze strany prodávajícího a souhlasí se všemi podmínkami zejména podmínkami užití, reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o.
Reklamační řád
Zákazník je povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit.
Vyskytne li se u zboží závada v záruční době, má právo zákazník vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. Záruka poskytnutá na zboží je v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují reklamací.
Zákazník má právo na reklamační proces, který se řídí reklamačními podmínkami. Pokud bude vada uznána jako opodstatněná bude zákazníkovi nabídnuta sleva,pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupní ceny nebo výměnu za stejné, nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci.
Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy.
Reklamaci může zákazník uplatnit písemně , formou e mailu, telefonicky nebo osobně v místě pro osobní odběry viz. KONTAKT. Prosíme zákazníky, aby spolu s reklamací přinesli doklad o koupi, ZÁRUČNÍ LIST který obdrželi spolu se zbožím. Náklady na poštovné, nebo jinou přepravu ve vztahu s odesláním reklamovaného zboží zpět zákazníkovi hradí zákazník v plné výši. Pokud zákazník reklamaci uplatní osobně a zboží si osobně vyzvedne není zatížen žádnou platbou spojenou s přepravními náklady na reklamaci.
Pokud bude reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit.
Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Rozhodne-li se tak, musí dodržet zákonem stanovené podmínky pro odstoupení od smlouvy. Zákazník je povinen zboží vrátit tak, aby bylo hygienicky naprosto nezávadné , plně funkční a v původním neporušeném obalu včetně všech komponentů a dokladů o koupi ( faktura, paragon,záruční list apod.).
Pokud je výrobek shledán v pořádku a splňuje všechny podmínky nutné pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů, je zákazníkovi poukázána kupní cena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem. Formu transferu peněz si může určit po dohodě s FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. zákazník. Kupní cenou se rozumí cena výrobku, tak jak je uvedena na daňovém dokladu. Poštovné a balné se nevrací. Stejné podmínky platí pro vrácení kupní ceny u ostatních reklamačních řízení. Pokud si po písemné výzvě emailem nebo poštou zákazník zboží (vyřízenou reklamaci) nevyzvedne, bude účtován poplatek za uskladnění zboží a to ve výši 40,- Kč za každý den uskladnění.
Shoda s kupní smlouvou § 616
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Ochrana osobních údajů a dat
FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu řádně uschovat za účelem řádného a včasného splnění jejího obsahu a současně povinen znemožnit přístup k ní třetím osobám.
2.   FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. se zavazuje používat osobní údaje kupujícího výlučně při komunikaci s ním; je také povinen nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s  přísl. ustanovením z. č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.
3.   Kupující uděluje v souvislosti s prvním uzavřením internetového obchodu podle těchto podmínek FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. souhlas s tím, aby jeho údaje zpracovával a používal podle odst. 2; kupující je však oprávněn svůj souhlas v uvedeném rozsahu kdykoli písemně odvolat.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19.6.2012. Mohou být měněny nebo doplňovány jen písemnými dodatky, které budou zveřejněny na FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. nebo budou k dispozici v informacích FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o.
Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno něco jiného, použijí se příslušná ustanovení zákonů uvedených v čl. 1.

FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o.
Ing. Lenka Glaserová
jednatel

 

FREDS SWIM ACADEMY CZ s.r.o. © 2019